Nejčastěji hledáte: Ultrametal | Dichtol | Plasticmetal

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, kterými jsou veškeré informace, které mohou být použity k vaší identifikaci nebo které jsou s vámi spojeny, zpracováváme v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správcem osobních údajů je:

DIAMANT-SERVIS s.r.o.
IČ 041 85 412
se sídlem Na Rozhraní 91, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec
adresa provozovny: Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec
e-mail: info@diamant-servis.cz
tel.: +420 602 207 417, +420 734 804 924

Získávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje získáváme pouze přímo od Vás, ke splnění smlouvy však můžeme získávat některé Vaše údaje také z veřejně dostupných rejstříků.

Je v našem i Vašem zájmu, abychom měli k dispozici aktuální osobní údaje. S ohledem na to je nezbytné, abyste nás informovali o všech změnách vašich osobních údajů, které jste nám poskytli. Za tím účelem nás můžete kontaktovat e-mailem, poštou nebo telefonicky.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění smlouvy, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. V případě vyplnění nezávazného poptávkového formuláře na našich webových stránkách budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, , e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o poptávaném zboží a jeho ceně. Pokud jste právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o Vaší obchodní firmě,  a identifikační údaje vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby.. Dále budeme zpracovávat další osobní údaje, které v poptávkovém formuláři sami uvedete.

V případě, že s námi uzavřete kupní smlouvu, budeme zpracovávat  tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně. Pokud jste právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o Vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky.

Osobní údaje také zpracováváme v případě zájmu a na základě uděleného souhlasu za účelem zasílání marketingových, informačních a obdobných sdělení. Pro tyto účely budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonický kontakt a údaje o zakoupeném zboží. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu našeho sídla, nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném reklamním či obdobném sdělení.

Některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek či žádost o aktualizaci vašich osobních údajů).

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje v žádném případě neposkytujeme žádným komerčním subjektům ani do třetích zemí mimo EU. Mohou být předávány orgánům veřejné moci (např. finanční úřady apod.) i jiným subjektům, při zachování zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti a/nebo v souladu s Vašimi pokyny a potřebami.

Pokud budeme objednané zboží doručovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci.

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 563/1991 Sb. (o účetnictví), zákona č. 235/2004 Sb. (o dani z přidané hodnoty) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Vaše osobní údaje sdělené za účelem zasílání marketingových, informačních a obdobných sdělení budeme zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

Vaše práva:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás získat informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili na vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit (viz Získávání osobních údajů).

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o vás zpracováváme, avšak pouze pokud jsou splněny určité podmínky, a vy nás o to požádáte. Pokud o vás zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy nám souhlas odvoláte, vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování osobních údajů v určitých případech a za splnění určitých podmínek a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

květen 2023