Nejčastěji hledáte: Ultrametal | Dichtol | Plasticmetal

Obchodní podmínky

Prodávající (dodavatel) a provozovatel obchodu
Diamant-servis s.r.o., se sídlem Na Rozhraní 91, Liberec XIX Horní Hanychov, 460 08
IČO: 04185412, DIČ: CZ04185412

Adresa provozovny: Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec
(dále také jen “prodávající”)

I. Vymezení pojmů

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující je zákazník poptávající produkty u prodávajícího. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

III. Webové stránky

Webové stránky prodávajícího provozované na adrese https://www.diamant-servis.cz (dále též jen „webové stránky“) slouží k prezentaci produktů nabízených prodávajícím zákazníkům a jsou pouze informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaných produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) se nepoužije.

V případě, že bude mít zákazník zájem o některý z produktů prezentovaných prodávajícím na webových stránkách, může vyplnit poptávkový formulář, ve kterém uvede své jméno a příjmení či název, kontaktní e-mail a doprovodný text k poptávanému produktu. Vyplněním poptávkového formuláře nedochází k uzavření kupní smlouvy a odesláním formuláře se zákazník nezavazuje k žádným povinnostem. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu k poptávaným produktům zákazníka.

Vyplněný poptávkový formulář bude zaslán na e-mailovou adresu zákazníka a uložen v systému prodávajícího. Na základě vyplněného poptávkového formuláře prodávající následně kontaktuje zákazníka na uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle, bude-li v poptávkovém formuláři uvedeno, za účelem sjednání kupní smlouvy.

IV. Kupní smlouva

Na základě vyplněného poptávkového formuláře dle předchozího odstavce a navazující e-mailové či telefonické komunikaci s kupujícím zašle prodávající kupujícímu nabídku kupní smlouvy společně se lhůtou pro její přijetí.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až bezvýhradným písemným potvrzením (e-mailem) nabídky kupní smlouvy kupujícím. Projev vůle kupujícího, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení či jakékoliv změny je vždy odmítnutím nabídky a považuje se za nabídku novou, kterou prodávající nemusí přijmout.

Prodávající si vyhrazuje právo svojí nabídku, nebo její část odvolat ve lhůtě pro její přijetí v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V. Dodací podmínky

Veškeré zboží u nás zakoupené Vám bude doručeno na dodací adresu, a to v nejkratších možných termínech a za ceny specifikované v kupní smlouvě

VI. Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží uvedené na webových stránkách jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), ke kterým je připočtena již pouze cena za dodání zboží, pokud bude účtována dle předchozího článku.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
 

a) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
b) bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet prodávajícího. Číslo účtu sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.
c) v hotovosti při osobním odběru zboží.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy sám nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, tj. Diamant-servis s.r.o., Na Rozhraní 91, Liberec XIX Horní Hanychov, 460 08, IČO: 04185412, DIČ: CZ04185412, formou jednostranného právního jednání – dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na uvedenou adresu nebo na adresu provozovny Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec, nebo e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu. Může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodejcem nabízený). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím nevzniknou další náklady. V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Je proto povinen sdělit prodávajícímu číslo bankovního účtu a kód banky za účelem vrácení peněz převodem na bankovní účet. V žádném případě tím nevzniknou další poplatky.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Platba však bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání, že zboží bylo odesláno zpět; podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny Diamant-servis s.r.o., Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec, Česká republika. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

VIII. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku nemůže být reklamováno jako vada výrobku.

Právo na reklamaci lze uplatnit osobně na adrese provozovny Diamant-servis s.r.o., Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec, Česká republika, nebo písemnou formou na stejné adrese.

Kupující je povinen předložit reklamované zboží zbavené nečistot a poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

IX. Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů se řídí dle našich zásad ochrany osobních údajů .

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
Tyto obchodní podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 16.5.2023 Změna obchodních podmínek vyhrazena.