Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Prodávající (dodavatel) a provozovatel obchodu
Diamant-servis s.r.o., Na Rozhraní 91, Liberec XIX Horní Hanychov, 460 08
IČO: 04185412, DIČ: CZ04185412
(dále také jen “prodávající”)

I. Vymezení pojmů

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu prodávajícího provozovaném na internetové adrese https://www.diamant-servis.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

III. Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícím odeslaná řádně vyplněná objednávka zboží, jejíž obsah přijde pro kontrolu a potvrzení kupujícímu i prodávajícímu na e-mail. Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky, je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající doručí potvrzení o uzavření smlouvy kupujícímu formou e-mailu na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

IV. Dodací podmínky

Veškeré zboží u nás objednané Vám bude doručeno na dodací adresu, a to v nejkratších možných termínech.
  • Zboží, které je v okamžiku objednání skladem, běžně expedujeme do 3 pracovních dnů.• Zboží, které je dostupné na objednávku běžně expedujeme do 14 dnů.
  • Dodací doby uvedené u zboží vycházejí také z předpokládaných dodacích lhůt přepravních firem.
Objednávka, jejíž celková hmotnost nepřekročí 15 kg, bude v případě požadavku doručení zaslána Českou poštou. Zásilky těžší než 15 kg pak budou zaslány přepravní službou.

Cena dodání

Cena za dodání zboží objednaného v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží:

Po české republice 200,- Kč bez DPH (DPD, Česká pošta)
Cena přepravy na Slovensko 12 EURO bez DPH

V ceně je zahrnuto poštovné, dobírečné i balné.

Osobní odběr zboží
Osobní odběr je možný po vytvoření objednávky na tomto internetovém obchodě. Zboží pak pro Vás bude připravené v sídle firmy. Dříve než k nám pro zboží pojedete - informujte se telefonicky, zda je pro Vás již připravené - viz. kontakty

V. Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), ke kterým je připočtena již pouze cena za dodání zboží, pokud bude účtována dle předchozího článku.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
a) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
b) bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet prodávajícího. Číslo účtu sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.
c) v hotovosti při osobním odběru zboží.

VI. Právo na odstoupení od smlouvy

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy sám nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, tj. Diamant-servis s.r.o., Na Rozhraní 91, Liberec XIX Horní Hanychov, 460 08, IČO: 04185412, DIČ: CZ04185412, formou jednostranného právního jednání – dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na uvedenou adresu, nebo e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu. Může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodejcem nabízený). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím nevzniknou další náklady. V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Je proto povinen sdělit prodávajícímu číslo bankovního účtu a kód banky za účelem vrácení peněz převodem na bankovní účet. V žádném případě tím nevzniknou další poplatky.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Platba však bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání, že zboží bylo odesláno zpět; podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Diamant-servis s.r.o., Na Rozhraní 91, Liberec XIX Horní Hanychov, 460 08, Česká republika. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

VII. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku nemůže být reklamováno jako vada výrobku.

Právo na reklamaci lze uplatnit osobně na adrese Diamant-servis s.r.o., Na Rozhraní 91, Liberec XIX Horní Hanychov, 460 08, Česká republika, nebo písemnou formou na stejné adrese.

Kupující je povinen předložit reklamované zboží zbavené nečistot a poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

VIII. Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů se řídí dle našich zásad ochrany osobních údajů .

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
Tyto obchodní podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20.5.2018. Změna obchodních podmínek vyhrazena.Na našem webu www.diamant-servis.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.